innspill til forbud mot utenlandske treslag

IMG_2631

Rogaland Skognæringsforum sndte før sommeren et innspill til utgreiing av forbud mot utenlandske treslag. Det er klima- og miljødepartementet som har bedt Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet om å utgreie et slikt forbud.

Et forbud mot planting av utenlandske treslag vil i verste fall bety slutten på skogbruket slik vi kjenner det i dag i Rogaland. Som en felles stemme for skognæringa i Rogaland, har vi laget dette innspillet som sendes inn til utgreiinga.

Innspill til utredning om forbud mot utenlandske treslag

Rogaland Skognæringsforum er en felles stemme for skognæringa i Rogaland og er en del av interesseorganisasjonen Kystskogbruket. Vi jobber med næringspolitiske saker som angår aktører i skog- og trenæringa i Rogaland fylke.

Forumet ser svært alvorlig på et eventuelt forbud mot planting av utenlandske treslag. Et slikt forbud vil bety slutten av skogbruket slik vi kjenner det i dag, og vil føre oss flere skritt vekk fra det grønne skiftet.

Jorden er overbefolket og det er blitt estimert at jordas befolkning i dag bruker ressurser som om vi hadde 1,7 jordkloder å ta av. Det grønne skiftet innebærer å gå over til å bruke fornybare ressurser på en bærekraftig måte slik at vi tar hensyn til misforholdet mellom en overbefolket klode og klimaet. I Norge er en av våre viktigste ressurser skog. Skog kan du i prinsippet lage alle de samme produktene av som du kan av petroleum. Det er derfor en råvare det bør satses på å produsere mer av i framtiden, ikke mindre!

Det finnes i dag cirka 500 000 dekar med tilplantet sitkagran i Norge. Det kan høres mye ut, men når Norges landareal er på cirka 324 millioner dekar, så er det en ganske liten del av arealet. Likevel er det en kamp o arealet i Norge, og da må det nevnes at det er mye mer effektivt å plante utenlandske treslag som f.eks sitkagran i Rogaland enn andre treslag. Ved å velge de mest produksjonseffektive treslagene, kan vi bruke mindre areal til skog enn om vi hadde valgt opprinnelige norske treslag. Eksempelvis trenger du om lag ti ganger så mye areal for å oppnå den samme volummassen av fjellgran som av sitkagran.

I skog 22 er det et mål om å firedoble omsetninga i skognæringa innen 2045. I Melding om Kystskogbruket 2015, har kystskogbruket også ambisjon om en firedobling av omsetninga. Skognæringa skapte produksjonsverdier for 20,7 milliarder kroner i 2011. Fra førstehåndsverdien, dobles verdien av en tømmerstokk mellom 8 og 12 ganger, og jo mer av denne verdiskapinga som skjer i landet, jo mer får lokalsamfunnet igjen for det. Skal målet om firedobling av verdiskapinga skje, er vi nødt til å bruke skogressursen og å plante mer skog. For Rogaland Skognæringsforum synes det helt urealistisk å oppnå dette målet uten å benytte oss av utenlandske treslag.

NIBIO, Statens landbruksforvaltning, Skognæringa kyst og Landbruksdirektoratet er blant dem som har uttalt seg kritisk til Artsdatabankens vurderingsmetode til revisjon av svartelista, blant annet om manglende datagrunnlag. Rogaland Skognæringsforum vil være kritiske til å legge en revidert svarteliste som faktagrunnlag i utredning av eller utarbeiding av et forbud.

Vi håper at det vil legges gode, faglige vurderinger til grunn for utredningen til Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet, der det tas hensyn til konsekvensene av et forbud for klimaet og samfunnsøkonomien. Skogbruket i vårt fylke trenger utenlandske treslag for å bidra i det grønne skiftet.

Stavanger, mai 2018

Med vennlig hilsen

Olaf Gjedrem, leder

Gerd Inger Aarnes, sekretær

 

Kopi sendt per e-post til:

Miljødirektoratet

Skognæringa Kyst SA

Klima- og Miljødepartementet

Landbruks- og miljødepartementet

 

 

 

Leave a Reply