skogen løyser klimautfordringar

 

Klimagasser er naudsynt for livet på jorda. Klimagassene ligger i eit lag rundt jordkloden og utgjør atmosfæren. Atmosfæren gjør at jorda helder på litt av energien vi får frå sola og helder jorda varm. Det som er problemet er at for mye klimagasser i atmosfæren sender for mye energi tilbake til jorda i staden for at det går ut i verdensrommet.

Den naturlige CO2 balansen er ødelagt blant annet av overdreven bruk av fossilt brennstoff som olje, gass og kull. Økninga i drivhuseffekten fører til temperaturstigning og klimaendringene på jorda. Økte utslipp av CO2 står for cirka 60% av den menneskeskapte forsterkninga av drivhuseffekten.

Gjennom fotosyntesen tar trær opp CO2 fra lufta og slipper ut oksygen. Sjå videografikk av dette her: Karbon video

sustainable glasgow project

Skog som vokser kan binde store mengder karbon og dette kan redusere drivhuseffekten. Et dekar (1000 kvadratmeter) skog kan i snitt binde cirka 1,5 tonn CO2 i året. Det beste ville jo vært å redusere klimagassutsleppa, men foreløpige beregninger viser at utslippene sannsynligvis bare vil øke, og da er det bra vi har våre klimaforkjempere til å hjelpe oss å binde karbonet slik at det ikke går rett opp i atmosfæren. I tillegg bør vi redusere utsleppa.

Omfanget og tilveksten av skog i Norge har økt de siste årene. En av årsakene til dette er at det ble planta skog på 50- og 60- tallet, som nå er i sin ‘beste alder’, altså hogstmodne. I tillegg har tregrensa forflytta seg på grunn av varmere klima og gammal beitemark gror igjen. Til samen så gjør dette at volumet og tilveksten for skog i Norge i dag er rekordhøy.  Omtrent seksti prosent av den mengden klimagass Norge slipper ut, fanges opp av skogen.

Leave a Reply